Cercar

Inici -> Enllaços

Isern anuncia que la mesa de contractació obrirà dijous que ve el sobre amb la documentació administrativa presentat per l'empresa European Invest Holding Group

8 de juliol de 2014

El batle de Palma ha reiterat que, tot d'una que es reprenguin les obres, "aquestes no es tornaran a paralitzar fins a la seva finalització en un termini de 12 mesos"

Palma, 10 de octubre de 2013.- El batle de Palma, Mateo Isern, ha anunciat que el president de la Societat de Palau de Congressos, el tinent de batle Andreu Garau, ha convocat per dijous que ve, dia 17 d'octubre, a la mesa de contractació amb l'objecte que procedeixi l'obertura del sobre amb la documentació administrativa presentat ahir, juntament amb l'oferta econòmica, per l'empresa European Invest Holding Group en relació al concurs de venda de l'hotel i cessió del dret d'ús de les instal·lacions del Palau de Congressos.

Isern ha explicat que, en el supòsit que el conjunt de la documentació presentada a concurs pel licitant no s'ajusti al plec de condicions, això "no implicarà la paralització de la finalització de les obres". En aquest sentit ha recalcat que "tant des de l'Ajuntament de Palma com des del Govern balear hem acordat que les obres no es tornaran a paralitzar i conclouran en el termini de 12 mesos, amb o sense venda de l'hotel".

Isern ha afegit que la represa de les feines no està condicionada a la venda si no al pagament de la quantitat que es deu a Acciona. Quan aquesta es faci efectiva, "els treballs s'iniciaran d'una manera imminent" establint l'oportú calendari de pagaments en funció de si es formalitza o no la venda de l'hotel.

Contingut del sobre A.- En la documentació administrativa, continguda en el sobre A que s'obrirarà dijous que ve, ha de figurar la solvència tècnica i financera, així com tota la documentació pertinent, inclòs l'aval de 2.025.000 euros. En el cas que, després de, es detectés alguna deficiència i aquesta fos esmenable, s'obriria un termini de 3 dies naturals per corregir-la a partir del moment en què aquesta circumstància li fos notificada a l'empresa licitadora.

Tal com recull la clàusula 37 del plec de bases que regirà el contracte de venda de l'hotel mitjançant subhasta i el dret d'ús per a la gestió i explotació del Palau de Congressos, la documentació continguda en el sobre A, que estarà degudament segellat i signat, haurà d'acreditar la capacitat d'obrar del licitador així com el fet de no estar incurs en prohibicions i incompatibilitats per contractar amb l'administració. Igualment haurà de demostrar que està al corrent en el compliment d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i que no existeixen deutes en període executiu amb l'Ajuntament de Palma o la CAIB.

El sobre A haurà de contenir també una declaració responsable per la qual, de resultar adjudicatari, el licitador assumeix l'obligació de tenir en la seva plantilla treballadors amb algun tipus de discapacitat. A més, haurà de provar la seva solvència econòmica i financera i, també, tècnica o professional per explotar i gestionar el palau i l'hotel.

Igualment, en el cas de tractar-se d' una empresa estrangera, haurà d'incloure una declaració per la qual se sotmet a la jurisdicció espanyola. També incorporarà una grarantía provisional -2.025.000 euros- i dues declaracions responsables conforme el licitador compleix la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i es compromet a dedicar o adscriure a l'execució del contracte, durant tota la durada del mateix, els mitjans d'altres entitats que, si s'escau, hagi invocat per acreditar la seva solvència.

Finalment, el sobre haurà de comptar també amb una relació d'empreses vinculades, referida a la data de presentació de proposicions, amb indicació de les persones o entitats que exerceixin el control en els termes que estableix l'article 42 del Codi de Comerç.

Oferta econòmica.- Un cop s'hagi comprovat que la documentació continguda en el sobre A és correcte, a continuació, la taula convocarà l'empresa perquè estigui present en el moment de l'obertura del sobre B, amb l'oferta econòmica que, segons les bases de l'concurs, ha de ser igual o superior a 40.500.000 euros.

Després de confirmar que la plica es correspon amb les bases del concurs d'adjudicació, la mesa de contractació elevarà la proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació, el Consell d'Administració de la Societat Palau de Congressos Palma.

Tal com es recull en la clàusula 33 del plec de bases, s'ha de demostrar en aquest sobre la capacitat per contractar i la solvència tècnica, econòmica i financera del licitador per garantir la realització de les prestacions recollides en el contracte.

Data darrera modificació: 22 de gener de 2015

 
© Palau de Congressos de Palma -  Carrer Felicià Fuster, 4. 07006 Palma (Illes Balears) Telèfon:

971 729 920
palau@palma.cat


Empresa Gestora
Of. comerc. Meliá
971 626 910
sales.melia.palma.bay@melia.com